All Glory To Shree Guru & Gaurang

Founder Acharaya:-His Divine Grace Shri Vasudev Sharan Ji Maharaj "Virahi"

PRESENT ACHARYA

Home / GURU PARAMPARA

Sri Chakradhara Prasad Ji Maharaj

Present Acharya of Sri Chaitanya Prem Bhakti Sangh

image