All Glory To Shree Guru & Gaurang

Founder Acharaya:-His Divine Grace Shri Vasudev Sharan Ji Maharaj "Virahi"

FOUNDER ACHARYA

Home / GURU PARAMPARA

Sri Vasudeva Sharan "Virahi" Ji Maharaj

image

Founder Acharya Of Sri Chaitanya Prem Bhakti Sangh & Sri Chaitanya Vedanta Samiti